skip to Main Content

1-AMAÇ

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası; TRANSMETRO etik ilkelerinin ve sürdürülebilirlik hedeflerinin tamamlayıcı bir parçası olarak geliştirilmiştir.

Bu politikanın amacı; TRANSMETRO’nun tüm faaliyetlerinde rüşvet ve yolsuzluk eylemlerinin belirlenmesi ve önlenmesine ilişkin ilke ve kuralları açıklamak, riskli alanların belirlenmesi, azaltılması veya ortadan kaldırılması çalışmalarına yol gösterici olarak uygulamaların sürekliliğinin sağlanması ve iletişimin gerçekleştirilmesidir.

2-KAPSAM

İşbu politika, Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere tüm TRANSMETRO çalışanlarını ve yöneticilerini, hizmet veren yüklenici/tedarikçi firmaları, TRANSMETRO’ya danışmanlık ve denetim hizmeti veren şirketleri ve birlikte iş yapılan diğer tüm tarafları kapsamaktadır.

3-TANIMLAR VE KISALTMALAR

TRANSMETRO :

TRANSMETRO GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.

Hediyeler :

Çalışanın tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaati,

Politika :

TRANSMETRO’nun Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’nı

Rüşvet :

Çalışanın, görevinin gereklerine aykırı olarak bir işi yapması veya yapmaması için kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde bir yarar sağlamak amacıyla yasal olmayan şekilde sağlanan nakdi veya gayri nakdi çıkarları,

Yolsuzluk :

Bir kişinin, yetki alanını kendisi veya bir başkası için haksız menfaat sağlayacak şekilde kötüye kullanmasını,

4.TEMEL İLKELER

4.1 BAĞIŞ VE YARDIMLAR

Herhangi bir bağış veya yardım açık ve şeffaf bir şekilde yapılmalıdır. Bağış ve yardım yapılmadan önce, rüşvet ve yolsuzluk faaliyeti olarak kabul edilmesi ya da yapıldığının düşünülme riskini azaltmak için tüm detaylar yönetimin onayından geçirilir.

Hediyeler : Çalışanın tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaati,

Politika : TRANSMETRO’nun Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’nı

Rüşvet : Çalışanın, görevinin gereklerine aykırı olarak bir işi yapması veya yapmaması için kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde bir yarar sağlamak amacıyla yasal olmayan şekilde sağlanan nakdi veya gayri nakdi çıkarları,

Yolsuzluk : Bir kişinin, yetki alanını kendisi veya bir başkası için haksız menfaat sağlayacak şekilde kötüye kullanmasını,

TRANSMETRO, çalışanlarına işlerinden bağımsız olarak kendi topladıkları tutarlarla hayır kurumlarını desteklemelerine bir engel koymamaktadır.

4.2 SİYASİ FAALİYETLER

TRANSMETRO tarafından doğrudan veya dolaylı yolarla hiçbir devlet yetkilisine veya siyasi parti adayına kurumsal ya da kişisel bir ödeme, siyasi yardım veya bağış yapılmamaktadır.

4.3 KAYITLARIN TUTULMASI

TRANSMETRO’nun muhasebe ve kayıt sistemi ile ilgili uymak zorunda olduğu hususlar, yasal düzenlemeler çerçevesinde belirlenmiştir;

  • Üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, diğer hizmet sağlayıcıları vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, kesin ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayıt altında tutulması ve muhafaza edilmesi,
  • Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde değişiklik yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmaması gerekmektedir.

Kayıtların tutulması esnasında gerekli özenin ve dikkatin gösterilmesi gerekmektedir.

4.4 TEMSİL VE AĞIRLAMA

TRANSMETRO, ticari ilişkilerini geliştirmek ve normal ticari iletişim ağı kurma çalışmaları için üçüncü şahıslara temsil ve ağırlama faaliyetleri gerçekleştirebilir. TRANSMETRO, bu faaliyetlerin çıkar çatışmasına yol açabilecek veya bu şekilde algılanabilecek durumlara sebebiyet vermemesi açısından makul ölçüde olmasına dikkat etmektedir.

5.GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5.1 ÇALIŞANLAR

Tüm çalışanlar görevlerini yerine getirirken, herhangi bir gerçek/tüzel kişiye veya kamu kurumuna rüşvet teklif edemez, alamaz ve yolsuzluk yapamaz. Ayrıca haberdar oldukları fiili veya teşebbüs edilen rüşvet ve yolsuzluk eylemlerini Yönetim Kurulu’na bildirmekle yükümlüdür.

5.2 RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE YÖNETİM KURULU

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası TRANSMETRO’nun rüşvet ve yolsuzlukla mücadele faaliyetlerinden en üst seviyede sorumlu olan Yönetim Kurulu’nca onaylanmıştır.

Politikanın oluşturulmasının, uygulanmasının ve gerektiğinde güncellenmesinin sağlanması da Yönetim Kurulu’nun sorumluluğundadır.

5.3 RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE SORUMLUSU

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Sorumlusu, şüpheli veya fiili rüşvet ve yolsuzluk eylemi durumlarında, konunun araştırılması, her türlü dokümanın istenmesi, incelenmesi ve gerektiğinde Yönetim Kurulu’na taşıma yetkisine sahiptir.

Politikada belirtilen rüşvet ve yolsuzlukla mücadele programı kapsamında yer alan konular ile rüşvet ve yolsuzluk eylemlerine ilişkin bildirimler, Yönetim Kurulu’na raporlanır.

6.EĞİTİM

Çalışanların farkındalığının artırılması için politikada yer alan ilkeleri benimsemesi ve bu esaslara uygun olarak çalışmalarını sürdürmesi amacıyla düzenli olarak eğitim verilmektedir.

POLİTİKA İHLALLERİ BİLDİRİMİ VE YAPTIRIMLAR

TRANSMETRO adına hareket eden bir kişinin işbu politikaya aykırı hareket ettiği yönünde görüş ya da şüphe varsa, konu derhal ve direk olarak Yönetim Kurulu’na iletilmelidir.

Bildirimler tamamen gizli tutulur. Bildirim sonrasında yapılacak olan inceleme ve soruşturma esnasında da gizlilik kurallarına azami dikkat gösterilir

Bir rüşvet ve yolsuzluk olayına katılmayı reddettiği ya da gerçekleşen, gelecekte gerçekleşmesi olası bir rüşvet ve yolsuzluk olayını iyi niyetli bir şekilde rapor ettiği için herhangi bir çalışanın zarar görmemesi (disiplin cezası, işten çıkarılma, tehdit, mobbing vb.) esasına uygun hareket edilir.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının ihlal edilmesi durumunda, olayın iç yüzüne göre iş akdinin feshine kadar gidebilecek disiplin cezaları gündeme gelmektedir. Politikaya aykırı olan veya olma ihtimali olan durumlarda, konu Yönetim Kurulu’nca incelenir ve uygunsuz davranışların tespiti halinde Disiplin Prosedürü hükümlerine uygun şekilde yaptırım uygulanır.

GÖZDEN GEÇİRİLME

Politika belirli aralıklarla gözden geçirilerek gerekli güncellemeler yapılır. Yapılan değişiklikler tüm çalışanlara kurum için iletişim kanalları ile duyurulur ve kolaylıkla erişilebilir durumdadır.

İhbar için mail adresi :         ilet@transmetro.com.tr

Back To Top