skip to Main Content

Hurda Plastikten Geri Dönüşümle Kazanılmış Granül Ve Çapaklar Cinsi Eşyada Ek Mali Yükümlülük Uygulanması İçin Tebliğ Bakanlar Kurulu’na Sevk Edildi

28.10.2017 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/11 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ uyarınca  3907.61.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan ürünün ithalatında 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına, ek mali yükümlülüğün aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesine, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşmasının 12.3 maddesi gereğince soruşturma konusu eşyanın ihracatçıları olarak önemli bir menfaati olan Dünya Ticaret Örgütü üyeleri ile talep olması halinde istişarelerde bulunulmasına, Korunma Önlemleri Anlaşmasının 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına karar verilmiştir.

 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti (%)

1. Dönem (8/11/2017-7/11/2018)

2. Dönem (8/11/2018-7/11/2019)

3. Dönem (8/11/2019-7/11/2020)

3907.61.00.00.00

78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olanlar

6,40

6,20

6,00

 

İşbu önlemler Bakanlar Kurulu Kararı sonrasında uygulanmaya başlanacaktır.

İlgili Tebliğin tam metni aşağıda yer almaktadır.

 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/11)

Back To Top