skip to Main Content

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:4)’nde değişiklik

18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete’de, yayımlanan “Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 9) değişikliği ile;

– İzinli gönderici yetkisini haiz firmaların, teminat gümrük idaresine yapacakları başvuru üzerine Tebliğ’de bahsi geçen ortak koşulların karşılanması durumunda özel koşullar aranmaksızın indirilmiş tutarda kapsamlı teminattan kolaylıkla yararlanabilmelerine,

– Kapsamlı teminata ilişkin referans tutar artırılmasında kapsamlı teminat izin şartlarının gümrük idaresince gözden geçirilebilmesine,

– Ortak transit rejimi çerçevesinde çok modlu taşımacılıkta transit süre sınırının belirlenmesinde taşıma modları arasındaki geçiş sürelerinin dikkate alınmasına,

– Ortak transit rejimi kapsamında başlatılan parsiyel taşımalarda bir araçta bulunan tüm transit beyanlarına uygulanan yeni mühür bilgilerinin kaydedilmesinin yanında gümrük kaşesinin de tatbik edilerek imzalanmasına,
yönelik düzenleme yapılmıştır.

Ayrıca, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca yeniden yapılanmaya uygun şekilde ilgili maddelerde gerekli değişiklikler yapılmış ve ilgili mevzuatta geçen süre uyumsuzlukları giderilmiştir.

Yapılan düzenleme ile; izinli gönderici yetkisi kapsamında yapılan taşımalarda teminat yüklerinin hafifletilmesi, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü kapsamında tanınan hakların geliştirilmesi ve transit rejiminin uygulanmasına yönelik uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin açıklığa kavuşturulması amaçlanmıştır.

Back To Top