skip to Main Content

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 26)

02.11.2017 günlü Resmi Gazete’de 26 Seri No’lu Tarife-Sınıflandırma Kararlarını içeren Gümrük Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin amacı, muhtelif eşyanın Kombine Nomanklatür kodu itibarıyla sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) kararlarını duyurarak tarife sınıflandırma uygulamalarımızın AB’nin uygulamaları ile yeknesaklığını temin etmektir. Bu Tebliğ eki sınıflandırma kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri,   bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini yitirir. Tebliğ eki sınıflandırma kararlarına uymayan aynı düzeydeki daha önce yayımlanmış sınıflandırma kararları söz konusu olduğunda bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

19 farklı eşyaya ilişkin ilgili sınıflandırma kararlarını içeren Tebliğ ekinin tam metnini aşağıda yazılı linkten okuyabilirsiniz.

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 26)>>>

Back To Top