skip to Main Content

Ticaret Bakanlığı – Gümrük Müşavirliği Sözlü Sınav Duyurusu

20 Şubat 2019 / Çarşamba | Görüntülenme : 120

4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre gümrük müşavirliği yazılı sınavı Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından
23/12/2018 tarihinde Ankara’da yapılmıştır. Gümrük Yönetmeliğinin 566 ncı maddesinde, gümrük müşavirliği yazılı sınavını kazanan adayların, Bakanlığımızca tayin edilen yer ve zamanda sözlü sınavına tabi tutulacakları düzenlenmiştir. Bu kapsamda sözlü sınav 25/03/2019-12/04/2019 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olup, sınava ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.
 
SINAVA KATILACAKLAR
 
23/12/2018 tarihinde yapılan gümrük müşavirliği yazılı sınavında başarılı olanlar ve mahkeme kararı ile Gümrük müşavirliği sözlü sınavına katılmaya hak kazananlar sınava katılacaklardır. Sözlü sınava adaylar, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) ile girebileceklerdir.
 
SINAV TARİHİ
 
Sınav 25/03/2019-12/04/2019 tarihleri arasında ekli listede gösterildiği şekilde adaylara
ayrılan gün ve saat de yapılacaktır.
 
SINAV YERİ
 
Ticaret Bakanlığı, Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü  Adres: Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:151 Çankaya-Ankara
 
SINAV KONULARI Gümrük Kanunu ve gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin ikincil düzenlemeler,  5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve bu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler, Dış ticaret ve kambiyo mevzuatı, Gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari ve mali konular, uluslararası anlaşmalar ile Avrupa Birliği mevzuatının gümrüğe ilişkin hükümleri,  Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi Konularını kapsar. 01/02/2019 tarihinden sonraki mevzuat değişiklikleri sınava konu olmayacaktır.
                                                                                                      1
SINAVA İLİŞKİN KURALLAR
 
Adayların delici ve kesici alet, ateşli silah, cep telefonu, saat, anahtarlık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth benzeri cihazlar ve her türlü elektronik/mekanik cihaz ile sınavın yapılacağı binaya girmesi yasaktır.
 
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Yapılacak sözlü sınavlar, adayın; Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyinin, Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün, Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunun, ç) Genel yetenek ve genel kültürünün,
değerlendirilmesi suretiyle yapılır. Adaylar, sınav kurulu tarafından (a) bendi için altmış puan, (b) bendi için yirmi puan, (c) ve (ç) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için kurul üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekir.  Sözlü  sınavda,  tutanak  dışında  herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Belirtilen tarih ve saatte sınava katılmayan adaylar sınava kabul edilmeyecektir. Başvuru koşullarını taşımadıkları anlaşılan adayların sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.  
SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
 
Gümrük müşavirliği sözlü sınav sonuçlarına itirazlar Gümrük Yönetmeliğinin 571 inci maddesi çerçevesinde yapılacaktır. Sınav sonuçlarına ve yukarıda yer alan hususlarda herhangi bir değişiklik olması halinde yapılan değişikliğe ilişkin gerekli duyuru www.ticaret.gov.tr adresinden yapılacaktır.
  Sınava katılacak adayların listesi için tıklayınız   Kaynak: https://www.ticaret.gov.tr/

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/Ticaret-Bakanligi–Gumruk-Musavirligi-Sozlu-Sinav-Duyurusu-20-2-2019

Back To Top