skip to Main Content

1-Dürüstlük

Hizmet süreçlerinde ve müşteri ilişkilerinde dürüstlük, doğruluk esastır. Bu esaslar çerçevesinde bütün işlerimizi yürütürüz.

2-Gizlilik

Çalıştığımız kurum ve kuruluşlara ait tüm bilgileri, ticari sırları, kamuya açıklanmamış mali bilgileri korumaya özen gösteririz. Personel özlük haklarına ilişkin bilgiler yine gizlilik anlaşmalarımız çerçevesinde korunur.

3-Yasal sorumluluklarımız

Tüm faaliyetlerimizi TC yasaları ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde yürütürüz ve bu sorumluluk bilinci ile hareket ederiz.

4-Müşterilerimize karşı sorumluluklarımız

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarına en kısa sürece yanıt verir uygun çözümler üretiriz. Sektörel bazda güncel mevzuat bilgileri sunarız.

5-Tedarikçilerimize karşı sorumluluklarımız

Tedarikçilerimize karşı adil ve saygılı davranırız ve sorumluluklarımızı yerine getirmek için azami gayret sarf ederiz.

6-Topluma karşı sorumluluklarımız

Hukukun üstünlüğü, sürdürülebilir çevre, insan hak ve hürriyetleri; işletmemiz için önemli konulardır. Toplumsal konulara duyarlı bir şekilde hareket eder, kamu yararına olan hizmetlerde rol almaya çalışırız.

7-Görevi kötüye kullanma

Personelin mevcut ve yetki ve sorumluluklarına aykırı hareketlerde bulunamaz. Genel ahlak kuralları ve yasalara uygun davranışlar sergilemek zorundadır. Açıkça bir karşılığa bağlanan hediye ve çıkarların alınması, rüşvet almak/vermek veya teklif etmek görevi kötüye kullanmaya girer.

8- Gizli bilgilerin korunması

Bilginin geliştirilmesi, etkin ve verimli kullanımı, paylaşımı, erişilebilir olması tüm çalışanlarımızın ortak sorumluluğudur. Bu, tüm personelin bilgiden en üst seviyede faydalanabilmesi için gereklidir.

9- Adil çalışma ortamının sağlanması

İşletmemiz, çalışan personel için adil ve sürdürülebilir çalışma ortamının sağlanması için azami gayret sarf edecektir. Uyumlu, ayrım gözetmeden, sağlıklı ve güvenilir çalışma ortamı başarıyı artırmanın temelidir. Bu bağlamda, şirketimiz çalışanları için tüm yasal zorunlulukları yerine getirir. Sosyal haklar, ücretlendirme, terfi gibi konularda adil davranır. Dil, inanç, ırk, farklı düşünce ve görüşlere sahip bireylerin bir arada uyumlu çalışmasını sağlar. Tüm personelinin özel hayatına saygı gösterir. Personelin her türlü dokunulmazlığının ihlal edilmesi etik kurallara aykırıdır.

10- Çalışanların sorumlulukları

Personel, çalışmalarını iş sorumluluğu ve etik kurallar çerçevesinde yürütmelidir. Yasal düzenlemelere uygun davranma, içinde bulunduğu çalışma ortamının ilke ve değerlerini bilme ve buna uygun hareket etme zorunluluğu bulunmaktadır. İhlallerle ilgili yöneticisine bilgi verme, rapor etme veya danışmak zorundadır. Ayrıca soruşturma ve bilgileri gizli tutması gerekir.

11. Yöneticilerin Sorumlulukları

Etik kurallar çerçevesinde, işletme politikalarına ve kültürüne uygun çalışma ortamının oluşturulması, çalışanların etik konularda eğitilmesi, problem, şikayet ve diğer bildirimleri iletmeleri konusunda çalışanların teşvik edilmesi ve bunları azami derecede dikkate alınması, yol gösterilmesi ve çalışanların etik kurallara uymalarının sağlanması yöneticilerin sorumluluğundadır.

Back To Top